Cập nhật yêu cầu bảo mật Zoom Meeting

Zoom Update Security

Vào ngày 5 tháng 4,2020, Zoom sẽ kích hoạt tính năng Phòng chờ và yêu cầu tạo mật khẩu cho phòng họp đối với đối tượng người dùng cá nhân miễn phí và người dùng cá nhân Trả phí