Hiển thị tất cả 30 kết quả

Gateway AudioCodes
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Audiocodes M2000 T1 H.248 M2K-D6

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Audiocodes Mediant 1000B M1KB-D1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Audiocodes Mediant 1000B M1KB-2AC

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Audiocodes Mediant 1000B M1KB

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

AudioCodes MP124/24S/DC/SIP

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Audiocodes Mediant 1000B M1KB-D5

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Audiocodes Mediant 1000B M1KB-D4

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP118 4FXS 4FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP1288-144 cổng FXS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP1288

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP-124E FXS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP118 FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP114 2FXS 2FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway AudioCodes MP114 FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán