So sánh sự khác nhau giữa Video Conference và Teleconferencing

So sánh sự khác nhau giữa Video Conference và Teleconferencing

Thật ra, ranh giới giữa hai khái niệm này đôi khi rất nhỏ. Trên cơ bản đều đề cập đến việc sử dụng thông qua video để tiến hành một cuộc họp. Nhưng theo thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành, hai khái niệm này không thể đánh đồng giống nhau hoàn toàn. Vì thế, trong [..đọc tiếp]