Tag: cung cấp thiết bị hội nghị

Tổng quan về thiết bị MCU

Tổng quan về thiết bị MCU

Tổng quan về thiết bị MCU Trong mô hình hội nghị truyền hình đa điểm thường sử dụng một thiết bị hỗ trợ gọi là

thiết bị hội nghị truyền hình, hội nghị truyền hình, cung cấp thiết bị hội nghị, thiết bị hội nghị

Giải pháp IP Call Center

GIẢI PHÁP IP CALL CENTER Trước sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của internet thì mọi người có nhiều cách thức giao tiếp, trao