Category: Zoom Webinar

Hướng dẫn tham gia và tham dự Zoom Webinars

Hướng dẫn tham gia và tham dự Zoom Webinars

Bài viết này hướng dẫn cho bạn tham gia và tham dự Zoom Webinars bao gồm cách tham gia hội thảo trực tuyến qua liên kết lời mời, cách tham gia hội thảo trực tuyến bằng cách thủ công, chờ người chủ trì bắt đầu hội thảo trực tuyến và điều khiển hội thảo trực tuyến.

Các vai trò trong Zoom Webinars

Các vai trò trong Zoom Webinars

Bạn hay nghe nhắc đến các vai trò trong Zoom Webinars như người chủ trì, đồng chủ trì, người tham gia chính và người dự thính… nhưng họ là những ai và có quyền hạn gì trong phiên họp Zoom Webinars?

Cách bật phát trực tiếp trên Zoom Webinar

Cách bật phát trực tiếp trên Zoom Webinar

Bật Allow livestreaming of webinars cho phép bạn phát trực tiếp Hội thảo trên web về Zoom của mình trên Facebook, Workplace by Facebook, YouTube, Twitch hoặc Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh.

Cách giơ tay trên Zoom Webinar

Cách giơ tay trên Zoom Webinar

Tính năng giơ tay trên Zoom Webinar cho phép người tham dự, tham luận viên, người đồng chủ trì và người dẫn chương trình giơ tay để biểu thị rằng họ cần thứ gì đó từ người chủ trì, người đồng chủ trì hoặc những người tham gia hội thảo khác

Cách sử dụng Reactions trong Zoom Webinar

Cách sử dụng Reactions trong Zoom Webinar

eactions trong Zoom Webinar cho phép người trình bày nhận được phản hồi trong thời gian thực từ những người tham dự và những người tham gia hội thảo khác mà không làm gián đoạn bản trình bày của họ hoặc làm mất tập trung vào nó

Cách sử dụng Webinar Backstage trên Zoom Webinar

Cách sử dụng Webinar Backstage trên Zoom Webinar

Webinar Backstage cung cấp một khu vực khác chạy trước, trong và sau hội thảo trên web dành cho người tổ chức hội thảo trên web, người đồng tổ chức và người tham gia hội thảo khi không tích cực trình bày trong hội thảo trên web.

Cách bật tính năng Webinar Session Branding trên Zoom Webinar

Cách bật tính năng Webinar Session Branding trên Zoom Webinar

Nếu được chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên bật, người dẫn chương trình có thể sử dụng Webinar Session Branding (Thương hiệu phiên hội thảo trên web) để có toàn quyền kiểm soát giao diện hội thảo trên web của họ