Category: Zoom Webinar

Cách giơ tay trên Zoom Webinar
Hướng dẫn sử dụng - lắp đặt

Cách giơ tay trên Zoom Webinar

Tính năng giơ tay trên Zoom Webinar cho phép người tham dự, tham luận viên, người đồng chủ trì và người dẫn chương trình giơ tay để biểu thị rằng

Đọc tiếp »

Chuyên mục

Chuyên mục: