Xin tài liệu hướng dẫn sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-TDA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNGĐÀI KX-TDA100/200/600, KX-TDA100D, KX-TDE100/200/600
1.   Thực hiện cuộc gọi :
  • Gọi nội bộ            : Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.
  • Gọi ra bên ngoài : Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi
2.   Chuyển máy: (Transfer)
  • Nhấn  TRANSFER  hoặc  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.
3.   Cước cuộc gọi (Nhấc máy thay)
  • Cướp trực tiếp máy nhánh :Nhấc máy → *41 → Ext Số máy nhánh
  • Cướp theo nhóm : Nhấc máy → *40 → Số nhóm ví dụ: 01
4.   Gọi bằng mã: (Account Code)
  • Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code) → 9 → Số điện thoại.
5.      Conference: (Đàm thoại hội nghị)
  – Bàn key: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số
bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói
chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)
– Bàn SLT: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng
→ FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)
6.   Khoá bàn phím: (Ext lock)
  • To lock(khoá)   : Nhấc máy → Nhấn *77 → 1 → TÚT… → Đặt máy xuống.
  • To Unlock(mở khoá)  :  Nhấc  máy →  Nhấn *77 → 0 →  Mã Ext  PIN → TÚT… → Đặt máy xuống .
(Extention PINđược tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình
bằng PC)
7.   Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)
        Nhấc máy → *790 → TÚT… →         Đặt máy xuống
8.   Tránh làm phiền: (Tắt chuông)
Nhấc máy→ *71 →    0: Tất cả          → 1: Đặt/ 2: Bỏ → TÚT… → Đặt máy xuống
                                1:Cuộc gọi từ bên ngoài
                                2:Cuộc gọi nội bộ
9.  Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )
           Nhấc máy   → *71 →          0 : Tất cả               →        0 : Bỏ                              →
                                                    1 : Cuộc gọi từ bên ngoài     2 : Tất cả các cuộc gọi
                                                    2 : Cuộc gọi nội bộ              3 : Khi bận
                                                                                            4 : Không trả lời
                                                                                            5 : Bận / Không trả lời
                                                                                         ( Bấm 0 rồi đặt máy ngay )
→ Số cần chuyển tới (nếu là số bên ngoài nhớ thêm 9 hoặc 0) → # → Tút → Đặt máy xuống..
(Tính năng chuyển hướng ra bên ngoài cần phải được cho phép khi lập trình tổng đài)
10. Đặt thời gian không trả lời:
          –  Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.
11.Khoá bàn phím từ xa:
              Mở Khoá      : Nhấc máy → *78 → 2 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .
              Khoá            : Nhấc máy → *78 → 3 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .
12.Ghi âm lời chào tổng đài điện thoạiPanasonic Phải có card DISA (thực hiện tại bàn lễ tân)
          -Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để lưu lại.
          -Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .