Hiển thị số nội bộ ra ngoài

Khi anh gọi ra ngoài thì anh chỉ có thẻ hiển thị số là số trung kế anh đang gọi (Chỉ hiển thị số điện thoại mà anh đăng ký ở nhà cung cấp) chứ không hiển thị số nội bộ (Số nội bộ hay số máy lẻ), về cơ bản các sản phẩm tổng đài điện thoại không thể tác động vào để có thể hiển thị số máy nội bộ bên anh được