Gọi ra ngoài bằng account code

NT xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Việc đầu tiên là bạn cần kiểm tra xem máy nhánh 113 đang sử dụng accout code nào. Sau đó vào bảng tạo Accout code để đổi code mà bạn cần đổi.
Thao tác:
– 6.Feature → 6.3 Verifile code → Verifile code (0001 → 1000) tìm mã account tương ứng với số máy 113, sau đó đổi code bạn cần đổi→ trong mục user name nhập tên người sử dụng account nếu cần → verifile code PIN(0001 →1000) mã cá nhân tương ứng với mã Accuont → Apply → OK.
– 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ Level 2 → Level 6 nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 → 1000 → Apply (Khi đó muốn gọi những mã cấm trên thì phải gọi bằng Account)
– 2.System → 2.7 classof service→2.7.1 cos setting → TRS/CO → TRS Level → chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trên từng level→ apply → OK
– 4.Extention → 4.1 wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Ext number → Cos ( chọn cos cho máy nhánh 113 sử dụng account code tương ứng với cos đã chọn trong level ở phần trên ) → Apply → OK.
Chú ý: Vị trí mã accout phải tương ứng với mã pin .Tức là khi sử dụng chế độ gọi bằng Accuont thì vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin.
Chúc bạn thành công!
Tham khảo câu trả lời tiếp theo