Error: When joining a zoom meeting (5000, 5003, 5004, 104101-104118)

Lỗi: Khi tham gia cuộc họp Zoom (5000, 5003, 5004, 104101-104118)

Lỗi 5000, 5003, 5004

Nguyên nhân

Lỗi này xảy ra khi cố gắng kết nối với dịch vụ web Zoom. Có một số nguyên nhân có thể cho vấn đề này.

Quy trình khắc phục sự cố

 1. Nếu mạng của bạn sử dụng tường lửa hoặc proxy, hãy yêu cầu quản trị viên mạng kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy của bạn   . 
  Tham khảo: Bộ sưu tập liên kết về các yêu cầu thiết lập FW về tường lửa mạng
 2. Nếu phần mềm chống vi-rút như McAfee Web Protection hoặc AVG có thể chặn kết nối với Zoom, vui lòng vô hiệu hóa dịch vụ và thử lại.
 3. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để đảm bảo bạn có thể kết nối với dịch vụ Zoom.
  Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề này, xin vui lòng gửi một yêu cầu về Zoom.

Lỗi 104101 đến 104118

Lỗi 104101, 104102, 104103, 104104, 104105, 104106, 104110, 104111, 104112, 104113, 104114, 104115, 104116, 104117, 104118

Nguyên nhân

Khi kết nối với máy chủ Zoom.

Quy trình khắc phục sự cố

 1. Nếu mạng của bạn sử dụng tường lửa hoặc proxy, hãy yêu cầu quản trị viên mạng kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy của bạn   .
 2. Tham khảo: Bộ sưu tập liên kết về các yêu cầu thiết lập FW về tường lửa mạng
 3. Nếu phần mềm chống vi-rút như AVG có thể chặn kết nối với Zoom, vui lòng tắt dịch vụ và thử lại.
 4. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để đảm bảo bạn có thể kết nối với dịch vụ Zoom.

 Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề, xin vui lòng gửi một yêu cầu đến Zoom.

Để biết thêm thông tin về bài viết này, hãy xem Lỗi 5000, 5003, 5004 khi tham gia cuộc họp và lỗi 104101-104118 khi tham gia cuộc họp.