Thiết lập cho máy lẻ gọi ra ngoài

Bạn chú ý các thao tác sau:
1. Vào chương trình lập trình hệ thống:
(Để lập trình hệ thống thì bàn lập trình phải gắn vào Port 1; Jack 01)
Nhấn phím Program -> *#1234 ->” System No?” -> nhập mã lập trình theo hướng dẫn dưới đây:
Chú ý:Các lệnh sau đây tương đương với các phím trên bàn lập trình KXT7730 hoặc KXT 7030
Next:tương đương với phím SP-Phone dùng để lật trang màng hình đi tới
Select:tương đương với phím Auto Answer
Store:Tương đương với phím Auto dial store
End:Tương đương với phím Hold
FWD:Dùng để di chuyển con trỏ đi tới
CONF:Dùng để di chuyển con trỏ đi lui
Redial:Dùng để lui trang màng hình trở lui
2.  Cấm Ext gọi ra trên đường CO  (thiết lập chỉ cho máy lẻ từ 001-004 gọi được ra ngoài, các máy còn lại thì không):
–          Nhập 4X (X=05,06,07) -> bấm next -> outside line no nhập 1…6 chọn từ CO 1…C06 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> Ext Jack No (chọn ext jack từ 1-> 24 hoặc “*” chọn tất cả) -> bấm select ( enable chế độ cho phép chiếm co khi bấn số 9 goi ra ngoài / disable chế độ không cho gọi ra ngoài ) -> bấm store lưu -> bấm  end kết thúc .
+       X=05 ban ngày, 06 ban đêm, 07 trưa
Chọn Enable cho các Ext trên đường CO nếu cho máy Ext chiếm CO gọi ra ngoài . Nếu không cho thì chọn Disable .
Ở bước này bạn chọn các Jack tương ứng với các số máy nhánh 001, 002, 003, 004 chọn về enable, còn các máy khác bạn chọn disable.
3.   Hạn Chế cuộc gọi ( ngăn chỉ cho máy 001-002 gọi được di động, tỉnh còn các máy còn lại thì không):
–          Nhập 3X (X= 02-05 ) -> bấm next -> Code No ( 01-20 là nơi tạo mã cấm cho từng cos từ cos 2 -> cos 5) -> bấm store lưu -> bấm end kết thúc
+       02 : Class 2
+       03 : Class 3
+       04 : Class 4
+       05 : Class 5
Ở bước này, bạn chọn 303 và chọn các đầu số cấm. Ví dụ: cấm gọi di động, bạn ấn 901,909. các tỉnh khác thì ấn 9 + mã tỉnh (Thanh Hóa : 9037,..)
–          Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm next -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> store(lưu) -> end(kết thúc) .
+       01 : cho ban ngày
+       02 : cho ban ngày
+       03 : cho ban ngày
Ở bước này, bạn cho các Jack tương ứng các máy khác ngoài 2 máy 001, 002 vào COS3.
Tuy nhiên, thông tin bạn cung cấp cho NT là chưa chính xác. Vì tổng đài chỉ có 3 plan đánh số: Plan 1(100 đến 199), Plan 2(100 đến 499), Plan 3(10 đến 49) chứ không có số máy nhánh 001, 002, 003, 004,..
Chúc bạn thành công!