Máy lẻ EXT có tính năng như máy trực lễ tân?

Bạn làm thế này nha
510 – Intercept
505 – Thời gian sau khi nghe hết lời chào DISA ( mặc định là 5s, nếu muốn nhanh hơn để 0s, khỏi phải chờ )
408, 409, 410 – Enable cái Jack nào mà Bác gọi nó là máy lễ tân.