Mẫu lời chào tổng đài điện thoại NT như thế nào ?

MẪU LỜI CHÀO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI CỦA NT NHƯ THẾ NÀO?

Chào bạn, lời chào tự động cho phép kích hoạt lời chào của công ty trong suốt 24 giờ/ngày. Nó đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho Operater trong những giờ cao điểm, thông qua việc kết nối tự động các cuộc gọi bên ngoài đến các đối tượng cần gặp, NT gửi bạn một số mẫu lời chào bằng tiếng Việt để bạn tham khảo!
Mẫu lời chào tiếng Việt
Mẫu 1: Chào mừng quý khách đã gọi điện đến công ty A ( A là Chúng tôi, tên công ty…)
Mời quý khách bấm tiếp số máy lẻ để gặp các phòng ban hoặc bấm phím không để được trợ giúp
Xin cảm ơn
Trong trường hợp này thường số máy lẻ của các phòng ban được ghi rõ trên Card Visit chính vì thể sử dụng lời chào tắt để khách hàng chủ động chuyển máy đến người cần gặp dựa vào thông tin đã biết trước
Mẫu 2: Công ty A ( A là Chúng tôi, tên công ty…) xin chào Quý khách
Để gặp phòng kinh doanh bấm số ….
Để gặp phòng kỹ thuật bấm số…

Hoặc bấm số 0 để được trợ giúp
Xin cảm ơn
Trường hợp này sử dụng cho những công ty có lượng cuộc gọi vào nhiều và đa phần là khách hàng chưa biết đến tổ chức cũng như các phòng ban của công ty, và thường sử dụng cho những công ty có tổ chức các phòng ban không nhiều, nếu nhiều thì trong lời chào ghi âm xẽ rất dài và như thế thì nên sử dụng mẫu ghi âm 1
Các mẫu lời chào tiếng anh
I. Nếu máy bận các bạn sẽ nghe: “Thank you for calling the National Visa Center, your call is very important to us. All lines are busy, we will back with you shortly” (Cảm ơn bạn gọi National Visa Center, cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tất cả các đường dây đều bận, chúng tôi sẽ trở lại trong thời gian ngắn).
II. Nếu máy không bận, các bạn sẽ nghe: “Thank you for calling the National Visa Center automatic voice respond system.(thêm một câu tiếng Tây Ban Nha) For English, please press one.” (Cảm ơn bạn gọi hệ thống trả lời tự động của National Visa Center, cho tiếng Anh, vui long bấm phím 1).
1. Các bạn bấm phím 1 để chọn tiếng Anh. Tiếp theo sẽ nghe: “This service available twenty-four hours a day, seven days a week for all questions about immigration visa petition … If you wish to speak to operator please press five now.”
(Dịch vụ này phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần cho tất cả các thắc mắc về visa… Nếu bạn muốn nói chuyện với tổng đài, vui lòng bấm phím 5).
2. Nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp thì bấm phím 5 ngay tức khắc, nếu không thì sẽ tự động chuyển qua câu dưới đây. “Please select on which option before making selection. If you wish information on your immigration vissa please press one.”
(Vui lòng chọn cái nào trước khi chọn lựa. Nếu bạn mong muốn thông tin về visa vui lòng bấm phím 1).
3. Các bạn bấm phím 1, sau đó sẽ nghe: “In order to receive first with this call, you will need your CIS [uscis] receipt number or National Visa Center case number. If you known CIS receipt number please press one; if you known NVC case number please press two.”
(Điều trước tiên trong cuộc gọi này, bạn cần phải biết CIS [uscis] Receipt number hoặc National Visa Center Case number. Nếu bạn biết CIS [uscis] Receipt number vui lòng bấm phím 1; nếu bạn biết NVC case number vui lòng bấm phím 2).
4. Các bạn bấm phím 1, sau đó sẽ nghe:
– If your receipt or file number start with the letters EAC please press one
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ EAC vui lòng bấm phím 1).
– If your receipt or file number start with the letters LIN please press two
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ LIN vui lòng bấm phím 2).
– If your receipt or file number start with the letters SRC please press three
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ SRC vui lòng bấm phím 3).
– If your receipt or file number start with the letters WAC please press four
(Nếu số receipt hay số hồ sơ bắt đầu bằng chữ WAC vui lòng bấm phím 4).
Ví dụ hồ sơ bắt đầu bằng chữ WAC thì bấm phím 4. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ nghe:
You have chosen WAC, if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two.
(Bạn đã chọn WAC .Nếu chính xác, vui lòng bấm phím 1, nếu không chính xác vui lòng bấm phím 2. Nếu sai, các bạn bấm phím 2 và chọn lại.).
Sau đó sẽ nghe: Please enter the ten number… this number must be follow by # it is located below number nine on your touch tone phone, enter now.
(Vui lòng đưa vào 10 con số tiếp theo … số này phải kết thúc bằng dấu #, dấu này nằm ở dưới số 9 trong phone, đưa vào ngay.).
Các bạn bấm tiếp 10 con số sau 3 chữ cái trong receipt number, kết thúc bằng dấu #, sau đó sẽ nghe:
You have entered … if it’s correct, please press one, if it’s incorrect please press two
(Bạn đã đưa vào….máy đọc lại 10 con số đó, nếu chính xác bấm phím 1, nếu không chính xác bấm phím 2).
Sau khi hoàn tất, máy sẽ đọc cho bạn nghe
National Visa Center Case number (HCM…) Ngày National Visa Center nhận từ USCIS, hồ sơ đã đến đâu, National Visa Center đã gửi cái gì, nhận cái gì…
Nếu National Visa Center chưa nhận được hồ sơ từ USCIS chuyển qua thì các bạn sẽ nghe: We have no record of this receipt number
Trân trọng!