Lệnh 404 và 419 tổng đài KX-TES824 ?

1.Lệnh 404 (Trunk Group). Đây là lệnh tạo nhóm trung kế, lệnh này được sử dụng khi tổng đài sử dụng nhiều trung kế và trong đó có trung kế của VSPN, trung kế VoiP…
Ví dụ: Tổng đài bạn đang sử dụng có 4 CO(PSPN) và 1 CO(VoiP), bạn muốn cấu hình để các máy nhánh khi gọi ra ngoài ấn phím 9 thì tự động chiếm các trung kế PSTN còn khi gọi trên đường VoiP thì ấn phím 8…Thì bạn dùng lệnh 404 nhóm 4 CO(PSTN) và CO(VoiP) vào nhóm khác.
2. Lệnh 419 (Auto Line Access). Đây là lệnh tự động truy nhập các đường CO rảnh. Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn các máy điện thoại gọi ra ngoài ấn phím 9 sẽ tự động tìm đường CO rảnh để thực hiện cuộc gọi cho bạn.
Trân trọng!