Khả năng thông báo vắng mặt, nghĩ là thế nào?

Tính năng tin nhắn vắng mặt (Absent Message) có thể mô tả như sau:
Người sử dụng máy nhánh có thể đặt trước một tin nhắn ngắn gọn để khi người khác gọi tới trên màn hình của họ sẽ hiện tin nhắn này.
(cái này giống như chúng ta đặt thông báo trạng thái – My Status Message trong yahoomessage để mọi người biết trạng thái của mình).
Điều kiện sử dụng là người gọi phải dùng điện thoại chuyên dụng (KX-T7730)
Tổng đài KX-TEB308/TES824 có 6 kiểu tin nhắn để tuy chọn khi thiết lập
1 Will Return Soon
2 Gone Home
3 At Ext %%% (Extension Number)
4 Back at %%:%% (Hour:Minute) AM (or PM)
5 Out Until %%/%% (Month/Day)*
6 In a Meeting
Trân trọng!