Hướng dẫn cài đặt thiết bị E1-ISDN SMG2030S, SMG2060S

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THIẾT BỊ E1-ISDN SMG2030S, SMG2060S

Hướng dẫn cài đặt thiết bị E1 ISDN kết nối tổng đài IP, điện thoại IP, Softphone, Gateway FXS

1. Đăng nhập, thay đổi cổng mạng, đổi password

– Địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.101 với user/pass = admin/admin

– Thay đổi cổng mạng: Vào System Tools -> Network và đổi địa chỉ cổng mạng theo ý muốn

– Đổi password: Vào System Tools -> Change Password

2. Đấu nối cổng E1 và cài đặt thông số cổng E1-ISDN

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_6

a. Đấu nối dây cho cổng E1-ISDN

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_4

b. Kích hoạt cổng E1-ISDN trên thiết bị

– Vào PCM -> PCM chọn Modify luồng cần thay đổi cài đặt như hình sau

Chú ý:

+ Nếu nhà mạng VPNT: Enable CRC4 không chọn

+ Nếu nhà mạng Viettel: Enable CRC4 chọn

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_8

– Vào Operation infor -> PSTN Status -> Nếu kết nối thành công thì các kênh sẽ hiển thị mầu xanh như hình dưới

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_3

c. Thiết lập kênh sử dụng

– Vào PCM -> PCM Trunk -> Thiết lập kênh sử dụng -> thông thường chọn hết các kênh từ TS[1] -> TS[31]

d. Thiết lập nhóm trunk E1 

– Vào PCM -> PCM Trung Group -> chọn các luồng tạo ở 2.c để dùng định tuyến gọi ra gọi vào

3. Cài đặt SIPtrunk và Sip Account

a. Tạo SIPtrunk: Vào SIP-> SIPtrunk trong đây chú ý:

Dùng SIPtrunk kết nối Peer đến tổng đài IP khác thì không chọn Sip Station

+ Tạo Sip Account kêt nối với IP Phone/Softphone/FXS thì chọn Sip Station và tạo tài khoản kết nối đến IP Phone/Softphone/FXS

Chú ý: theo hình dưới 1 bên trái là SIPtrunk và hình bên phải Sip Account

+ Khoanh đỏ là thông số tổng đài IP kết nối tới

+ Local Network Port: Kêt nối qua cổng LAN nào của thiết bị E1

+ Số lượng cuộc gọi đồng thời cho gọi vào và gọi ra

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_7

b. Tạo nhóm Siptrunk (Bắt buộc)

– Vào SIP -> Sip Trunk Group -> tạo nhóm SIPtrunk

4. Kết nối tổng đài IP

a. Kết nối với tổng đài IP Grandstream,

Thao tác tại tổng đài IP Grandstream: Vào Pbx -> Basic/Calls routs -> Voip Trunk:

– Host Name: Địa chỉ IP của thiết bị E1

– Enable Qualify: Chọn đánh dấu như hình vẽ dưới

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị kết nối SIM1

– Tại tổng đài IP Grandstream: Vào Pbx -> Basic/Calls routs -> Inbound Route -> Chọn trunk kết nối E1 để thiết lập cuộc gọi vào như thông thường

b. Kết nối với tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix…

– Vào Siptrunk -> add new SIPtrunk và thiết lập kết nối đến IP của thiết bị GSM theo chuẩn sau

host=192.168.1.209 (chú ý: Địa chỉ ip này là của thiết bị E1)

type=peer

qualify=yes

disallow=all

allow=ulaw,alaw,gsm

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị kết nối SIM2

5. Cài đặt gọi vào/Gọi ra, Cài đặt DID và DOD

a. Kết nối gọi vào và gọi ra thông thường

– Gọi ra: Vào Route -> IP ->PSTN để thiết lập gọi ra

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_9

– Gọi vào: Vào Route -> PSTN-> IP để thiết lập gọi vào

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_10

b. Kết nối gọi vào gọi ra theo DID/DOD

* Cài đặt DOD nhóm máy lẻ gọi ra hiển thị số bất kỳ

Ví dụ: Máy 10-30 gọi ra hiển thị số 04.7300.5055; Máy 31-50 gọi ra hiển thị 08.7300.5055

– Vào Num manipulate chọn IP -> PSTN CallerID thao tác như hình vẽ ta tạo 2 route như sau:

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sThiết bị E1_5

* Cài đặt DID nhóm máy lẻ gọi ra hiển thị số bất kỳ:

– Làm bước 5.a gọi vào và thực hiện DID trên tổng đài IP

6. Các phương án kêt nối gateway SMG20xx

a. Kết nối trung gian chuyển đổi E1-ISDN <-> Siptrunk/Sip account

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối E1 sang SIPtrunk

b. Kết nối E1-ISDN sang điện thoại analog

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối E1 sang Analog phone

c. Kết nối E1-ISDN vào đầu vào analog tổng đài Panasonic/ Siemens/ Nec…

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối E1 vào đầu vào analog của tổng đài panasonic...

d. Kết nối E1-ISDN với tổng đài IP bất kỳ qua SIPtrunk và Sip Account

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối E1 vào các tổng đài IP

e. Link đầu vào Siptrunk/ Sip account của FPT vào tổng đài có đầu vào là E1-ISDN

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối Siptrunk FPT/CMC với đầu vào tổng đài là E1

f. Kết nối các tổng đài dùng E1 qua Siptrunk và Sip Account

huong-dan-cai-dat-thiet-bi-e1-isdn-smg2030s-smg2060sKết nối E1 link các tổng đài