Hướng dẫn cách lập trình dùng Account Code gọi cho di động nhưng cấm gọi quốc tế ?

Bạn download phần mền lập trình cho tổng đài  tại https://vnsup.com/tin-tuc/ho-tro/ho-tro-tong-dai/, sau khi kết nối phần mền lập trình cho tổng đài bạn thực hiện thao tác:

(Bình thường máy nhánh sẽ không thực hiện được cuộc gọi bị giới hạn trong chế độ Account, nếu có mã Account thì mới thực hiện được)

– 6.Feature → 6.3 Verifile code → Verifile code (0001 → 1000) nhập mã account tương ứng cho từng người→ trong mục user name nhập tên người sử dụng account nếu cần → verifile code PIN (0001 →1000) mã cá nhân tương ứng với mã Accuont → Apply → OK.

– 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ Level 2 → Level 6 nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 → 1000 → Apply (Khi đó muốn gọi những mã cấm trên thì phải gọi bằng Account). tại đây bạn nhập các mã di động, nội hạt và quốc tế. (00, 01, 09,…). Bạn chọn mã di động và nội hạt vào cùng level2, quốc tế vào level 3.

– 2.System → 2.7 classof service→2.7.1 cos setting → TRS/CO → TRS Level → chọn Cos sử dụng accountcho chế độ ngày đêm theo mã cấm trên từng level→ apply → OK

– 4.Extention → 4.1 wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Ext number → Cos ( chọn cos cho từng máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos đã chọn trong level ở phần trên ) → Apply → OK.

Chú ý: Vị trí mã accuont trong chương trình 120 phải tương ứng với mã pin .Tức là khi sử dụng chế độ gọi bằng Accuont thì vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin.

Chúc bạn thành công!