Error: Xmpp Dll.dll is not on the computer During zoom Installation

Lỗi: Xmpp DLL.dll không có trên máy tính trong khi cài đặt zoom

Nếu bạn gặp lỗi mà XmppDll.dll không có trên máy tính của bạn, vui lòng cài đặt thủ công zoom theo cách thủ công. Nếu điều này không có ích, vui lòng tạo một vé hỗ trợ vé hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về bài viết này, hãy xem XmppDll.Dll bị thiếu từ máy tính của bạn