Nhập URL cấp phép qua giao diện web Fanvil

Các mẫu Fanvil được hỗ trợ: Dòng Fanvil C, X và H Id eally bạn sẽ có điện thoại Fanvil nhặt thông tin máy chủ HTTP (s). Bằng cách sử dụng PnP hoặc RPS phương pháp trích lập dự phòng. Nếu điều này không thể dựa trên “When can I use which provisioning method?”. Bạn có thể nhập [..đọc tiếp]