Sự khác nhau giữa hai loại cáp mạng cat5e và cáp mạng cat6?

Sự khác nhau giữa hai loại cáp mạng cat5e và cáp mạng cat6? Sự khác nhau giữa hai loại cáp mạng cat5e và cáp mạng cat6? Thông thường các loại cáp mạng được nhóm lại với nhau dựa trên các thông số kỹ thuật Nhưng làm thế nào có thể phân biệt loại cáp bạn [..đọc tiếp]