Hướng dẫn nhập URL cấp phép qua Giao diện web Grandstream

Models Grandstream được hỗ trợ: GXP16XX, GXP17XX, GXP21XX, GRP26XX and GSC35XX Series Để biết hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh về cách cung cấp điện thoại Grandstream để sử dụng với 3CX, hãy xem hướng dẫn cấu hình chung tại đây. Lý tưởng nhất là bạn sẽ có các điện thoại Grandstream nhận thông tin máy chủ HTTP ( S ) bằng phương thức [..đọc tiếp]