Error: When joining a zoom meeting (104201)

Lỗi: Thành viên tham gia cuộc họp (104201)

1. Lỗi 104201 1.1 Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi kết nối mạng yếu hoặc bị ngắt kết nối. 1.2 Quy trình khắc phục sự cố Vui lòng kiểm tra kết nối mạng. Vui lòng kiểm tra kết nối Wi-Fi. Nếu bạn vẫn không thể tham dự zoom meeting, vui lòng kết nối với [..đọc tiếp]