Tất cả những gì bạn cần biết về Breakout Rooms

Tìm hiểu về Breakout-Rooms

Chia cuộc họp lớn thành các nhóm nhỏ để tăng khả năng tập trung khi thảo luận. Đây là một trong những đặc trưng nổi bật của trải nghiệm họp trực tuyến. Với ứng dụng Breakout Rooms (chia nhóm trong cuộc họp), bạn có thể tổ chức những cuộc họp linh động tương tự như vậy trong không [..đọc tiếp]