Error: When joining a zoom meeting (5000, 5003, 5004, 104101-104118)

Lỗi: Khi tham gia cuộc họp Zoom (5000, 5003, 5004, 104101-104118)

Lỗi 5000, 5003, 5004 Nguyên nhân Lỗi này xảy ra khi cố gắng kết nối với dịch vụ web Zoom. Có một số nguyên nhân có thể cho vấn đề này. Quy trình khắc phục sự cố Nếu mạng của bạn sử dụng tường lửa hoặc proxy, hãy yêu cầu quản trị viên mạng kiểm tra cài [..đọc tiếp]