Tổng đài CooVox-U20 IP PBX

Liên hệ

Hệ thống điện thoại VoIP mini dành cho doanh nghiệp nhỏ với các tính năng liên lạc tiên tiến hỗ trợ các đường PSTN, đường VoIP và mạng di động. 32 người dùng, 15 cuộc gọi đồng thời
FXO / FXS / GSM / BRI