Điện Thoại IP Fanvil X2C

Liên hệ

  • Màn hình màu
  • Giọng HD
  • EHS
  • Supervision
  • Phím bấm LED
  • Pedal switch