Hướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài bất kỳ (Panasonic, Siemens, LG…) kết nối gọi nội bộ miễn phí với nhau thông qua mạng LAN, IP, WAN, Interet thông qua thiết bị Gateway TA410, TA810, TA1610

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CÁC TỔNG ĐÀI GỌI NỘI BỘ MIỄN PHÍ

A. MÔ HÌNH KẾT NỐI

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai-dien-thoai

B. KẾT NỐI TỔNG ĐÀI GỌI TRỰC TIẾP

I. Yêu cầu như sau

Yêu cầu: Kết nối 3 tổng đài Panasonic KX-TDA100D

+ Tổng đài TX-TDA100D-1: Giải số máy lẻ: 100->200

+ Tổng đài TX-TDA100D-2: Giải số máy lẻ: 300->400

+ Tổng đài TX-TDA100D-3: Giải số máy lẻ: 500->600

Cách gọi: Bấm 8 + Số máy lẻ trực tiếp của tổng đài bất kỳ

II. Cách thức làm như sau:

1. Các thứ cần chuẩn bị thực hiện kết nối

– Tại mỗi tổng đài cần 1 gateway TA810 để kết nối (Gateway xem tại: TA810)

– Mỗi tổng đài cần 8 máy lẻ trên tổng đài để kết nối vào gateway TA810

– Mỗi điểm tổng đài cần có IP tĩnh hoặc VPN hoặc WAN hoặc DNS…

2. Cách thức thực hiện

– Tổng đài KX-TDA100-1 ta gắn gateway TA810-1 có IP là 192.168.1.151

– Tổng đài KX-TDA100-2 ta gắn gateway TA810-2 có IP là 192.168.1.152

– Tổng đài KX-TDA100-3 ta gắn gateway TA810-3 có IP là 192.168.1.153

a. Thiết lập cầu hình tại tổng đài KX-TDA100D-1

* Tạo kết nối ip tới các gateway các điểm

– Vào Gateway -> Voip Trunk -> Add New Trunk: tạo các kết nối đến IP của Gateway tổng đài 2 và 3 như hình dưới

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai1

* Nhóm các cổng máy lẻ kết nối vào 1 group

– Group các máy lẻ: Vào Gateway -> Port Group -> Add Port Group để tạo nhóm như hình sau

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai

* Thiết lập cuộc gọi đi đến từng tổng đài

– Thiết lập cuộc gọi đi: Vào Gateway chọn Port ->IP/Port

+ Thiết lập gọi đi từ Tổng đài KX-TDA100D-1 đến tổng đài KX-TDA100D-2 với gateway IP kết nối là Tong_dai_B

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai2

+ Thiết lập gọi đi từ Tổng đài KX-TDA100D-1 đến tổng đài KX-TDA100D-3 với gateway IP kết nối là Tong_dai_C

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai5

* Thiết lập cuộc gọi đến

– Nhóm các kết nối IP trunk vào 1 nhóm: Gateway -> Trung group

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai3

– Thiết lập cuộc gọi đến tổng đài KX-TDA100D-1: Gateway chọn IP->Port

huong-dan-ket-noi-cac-tong-dai-panasonic-siemens-goi-noi-boKet-noi-tong-dai4

b. Thiết lập cầu hình tại tổng đài KX-TDA100D-2 và KX-TDA100D-3

Ta thực hiện tương tự như bước a trên

C. PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI GỌI QUA MÃ VÙNG CỦA TỪNG TỔNG ĐÀI

I. Yêu cầu như sau

Yêu cầu: Kết nối 3 tổng đài Panasonic KX-TDA100D

+ Tổng đài TX-TDA100D-1: Giải số máy lẻ: 100->200

+ Tổng đài TX-TDA100D-2: Giải số máy lẻ: 100->300

+ Tổng đài TX-TDA100D-3: Giải số máy lẻ: 100->400

Cách gọi:

– Tổng đài 2 và 3 gọi tổng đài 1: Bấm 8 + 1 + Số máy lẻ tổng đài 1

– Tổng đài 1 và 3 gọi tổng đài 2: Bấm 8 + 2 + Số máy lẻ tổng đài 2

– Tổng đài 1 và 2 gọi tổng đài 3: Bấm 8 + 3 + Số máy lẻ tổng đài 3

II. Cách thức làm như sau: