Chiều rộng mâm 0.9m, độ rộng mâm 0.9m, mâm dài 0.9m, độ dài mâm kệ, chiều dài mâm 900cm, mâm kệ 900cm

vnsup.com - NTS Ltd