Chiều rộng mâm 0.7m, độ rộng mâm 0.7m, mâm dài 0.7m, độ dài mâm kệ, chiều dài mâm 700cm, mâm kệ 700cm

vnsup.com - NTS Ltd