Showing all 7 results

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G100 T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G200 Dual T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G800 Octal T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium G400 Quad T1/E1/PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium GA080 Analog (8 FXO)

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium GA800 (8 FXS)

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Digium GA440 (4 FXO, 4 FXS)

Giá: Liên hệ