Chi phí đầu tư cho hệ thống tổng đài IP với dung lượng 60 đường vào bưu điện và 400 máy lẻ chi phí gồm:

– Chi phí máy chủ Server: Giá máy chủ 2,000$

– Chi phí card giao tiếp bưu điện 2 luồng E1 với 60 đường vào bưu điện: 1,850$

– Chi phí về điện thoại IP ES210: 400 chiếc x 70$ = 28,000$

=> Tổng chi phí cho toàn bộ hệ thống là: 31,850$